សេចក្ដីជូនដំណឹងពីការកែប្រែអត្រាការប្រាក់បន្ថែម

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជននិងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា ធនាគារយើងខ្ញុំបានកែប្រែអត្រាការប្រាក់បន្ថែម លើការបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន និងនីតិបុគ្គល ដែលបើកតាមសាខា និងកម្មវិធី KB PRASAC Mobile ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 2 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ទៅតាមតារាងខាងក្រោម៖

1.ការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ នៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន និងនីតិបុគ្គល៖

គណនីចម្រើនការប្រាក់ចុងគ្រា#colspan##colspan#
រយៈពេលប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារ
1 ខែ2.50%2.25%
2 ខែ2.75%2.50%
3/4/5 ខែ3.75%3.50%
6/7/8 ខែ4.75%4.50%
9/10/11 ខែ5.00%4.75%
12/18/24/36/48/60 ខែ7.00%6.75%
គណនីចម្រើនការប្រាក់ប្រចាំខែ#colspan##colspan#
រយៈពេលប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារ
1 ខែ2.50%2.25%
2 ខែ2.50%2.25%
3/4/5 ខែ3.50%3.25%
6/7/8 ខែ4.50%4.25%
9/10/11 ខែ4.75%4.50%
12/18/24/36/48/60 ខែ6.75%6.50%

2. ការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ នៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ៖

រយៈពេលអត្រាការប្រាក់ ជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារ
1 ខែ1.00%
2 ខែ1.25%
3/4/5 ខែ2.00%
6/7/8 ខែ3.00 %
9/10/11 ខែ3.50 %
12/18 ខែ4.25%
24/36/48/60 ខែ4.50%

* អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមអតិថិជននិងសាធារណជន ជ្រាបជាព័ត៌មាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន តាមលេខទូរស័ព្ទ 086 999 911 ឬ 023 999 911 ។

សូមអរគុណ!