របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នំា 2017 បានកើនឡើងជាមធ្យម 6.9% ដោយមាន
ការរួមចំណែកពីវិស័យកាត់ដេរ 7% វិស័យសំណង់ 18% និងវិស័យទេស
ចរណ៍ 5%។ យោងតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កត្តាខាងក្រៅដែលទ្រទ្រង់
ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា គឺកំណើននៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ និង
ស្បែកជើង ដោយមានការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប និង
សហរដ្ឋអាមរិក និងការកើនឡើងនៃការនាំចេញទៅកាន់ប្រទសជប៉ុន និង
កាណាដា។