របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣

លោកអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍នេះជាប្រភេទឯកសារ PDF ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គ្លេស។