របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ – 31 ធ្នូ 2020

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក (ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់) (ក្រុមហ៊ុន​​​​) សូមធ្វើការបង្ហាញជូននូវរបាយការណ៌របស់ខ្លួន និងរបាយការណ៌ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់។