ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាបាក់ទូក

11.56433434,104.9116494|ផ្លូវ 169​ ភូមិ 12 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ