ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាបឹងទំពុន

11.52702714, 104.9170659 | ផ្ទះលេខ 640EF ផ្លូវ 271 ភូមិក្បាលទំនប់ សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ