ឥណទានប្រាក់បៀវត្ស

ស្នើសុំឥណទានប្រាក់បៀវត្សជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌងាយៗតាមរយៈសេវាធនាគារចល័តក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យនឹងមិនទាមទារទ្រព្យដាក់ធានាសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើការ បំពេញតម្រូវការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ នឹងកែលម្អគេហដ្ឋានជាដើម។

លក្ខណៈផលិតផល

 • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ 30,000 ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់៖ 0.90% – 1.40% ក្នុងមួយខែ
 • រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ 60 ខែ
 • របៀបសង៖ សងរំលស់ថេរ
 • ទ្រព្យធានា៖ មិនតម្រូវ

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកខ្ចី

 • ជា​នីតិជន​មាន​អាយុ​ពី 20 ដល់ 65 ឆ្នាំ
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍
 • មានប្រវត្តិល្អនិងអាចជឿជាក់បាន
 • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់ ដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់
 • មានលទ្ធភាព សមត្ថភាព និងមានការទទួលខុសត្រូវ

ឯកសារដែលតម្រូវឲ្យមាន

 • អត្តសញ្ញណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
 • លិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិខ្មែរ
 • សៀវភៅគ្រួសារ, សៀវភៅស្នាក់នៅ, សំបុត្រកំណើត….

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ឥណទានពលករ
ឥណទានពលករ
ឥណទានដាក់សមតុល្យបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាទ្រព្យធានា
ឥណទានដាក់សមតុល្យបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាទ្រព្យធានា
ឥណទានវិបារូបន៍
ឥណទានវិបារូបន៍