របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ – 31 ធ្នូ 2023

សូមទាញយករបាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យរបស់​ ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023។