សេវាទូទាត់រហ័ស

គ្រប់អតិថិជនធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិកសេវាទូទាត់រហ័ស អាចធ្វើការទូទាត់ឆ្លងធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈបញ្ជរបេឡា បានភ្លាមៗ ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។ សេវាទូទាត់រហ័ស ជាសេវាផ្ទេរប្រាក់ ដែលបានផ្តួចផ្តើមដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

លក្ខណៈផលិតផល

លក្ខណៈបរិយាយ#colspan#
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល
លក្ខខណ្ឌតម្រូវ#list#
– អ្នកផ្ញើប្រាក់ ត្រូវមានគណនីជាមួយខេប៊ីប្រាសាក់
– អ្នកទទួលប្រាក់ ត្រូវមានគណនីជាមួយស្ថាប័នផ្សេង
ចំនួនផ្ទេរអតិបរមា ក្នុង​ 1 ប្រតិបត្តិការ
40,000,000 រៀល
ចំនួនទឹកប្រាក់កម្រៃសេវា
កម្រៃសេវា< 4 លាន4,000 រៀល
> 4 លាន ដល់ <= 2០ លាន8,000 រៀល
> 20 លាន ដល់ <= 40 លាន12,000 រៀល
ការទូទាត់កម្រៃសេវាអ្នកផ្ទេរប្រាក់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់កម្រៃសេវា#colspan#
សមតុល្យក្នុងគណនីត្រូវមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់ (ថ្លៃសេវា + ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ)#colspan#
ឯកសារតម្រូវ#list#
– អ្នកផ្ទេរប្រាក់៖ បំពេញប័ណ្ណផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ
– ផ្តល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកផ្ទេរ និងអ្នកទទួលនៅលើប័ណ្ណ
#colspan#
ធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដៃគូធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក, ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី, ធនាគារកម្ពុជា សាធារណៈ, ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់, ធនាគារ វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី, ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា កអ., ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី, ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា កអ., ធនាគារ ICBC លីមីតធីត សាខាភ្នំពេញ, ធនាគារ មេយប៊ែង, ធនាគារ កាថេ យូណៃធីត, ធនាគារ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ ម.ក, ធនាគារ សហពាណិជ្ជ, ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី, ធនាគារ មេគង្គ, ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា, ធនាគារ ហុងលីអុង, ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី, ធនាគារកម្ពុជាពាណិជ្ជ ចំកាត់, ធនាគារចិន លីមីតធី សាខាភ្នំពេញ, ធនាគារ បាងកក សាខាកម្ពុជា, ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ, ធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីតធីត, ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី, ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ី ចំកាត់, ធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី ភីអិលស៊ី, ធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ សាខាភ្នំពេញ, ធនាគារ មេហ្គា អិនធើណេសិនណល ខមមើសល ប៊ែង ខូ អិលធីឌី សាខាភ្នំពេញ, ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្ដូឆៃណា, ធនាគារ តៃវ៉ាន់ ខូអបភើរេធីវ សាខាភ្នំពេញ, ធនាគារវឌ្ឍនៈ, ធនាគារកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម កម្ពុជា, ធនាគារ សៃហ្គន-ហាណូយ កម្ពុជា ភីអិលស៊ី, ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា, ធនាគារ ស៊ិនហាន, ធនាគារ ក្រុងថៃ សាខាភ្នំពេញ, ធនាគារព្រីនស៍ ម.ក, ធនាគារ ហត្ថា ម.ក, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ឯ.ក, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី, ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក, ធនាគារ អេស ប៊ី អាយ លី ហួរ ម.ក, ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក, និង​ ធនាគារ ឌីជីប៊ី ម.ក។#colspan#

សម្គាល់៖

  • ខេប៊ីប្រាសាក់ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​កម្រៃ​សេវា​ ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

សេវាផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗ
សេវាផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗ
សេវាទូទាត់បាគង
សេវាទូទាត់បាគង